ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД

На 18.05.2017г. “СЕМПЕ 2“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0251-C01″ ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД“, в рамките на по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, със срок на изпълнение до 31.12.2018г.

Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 391 040.43лв. в т.ч. от Европейски Социален Фонд – 332 384.37лв. и Национално съфинансиране – 58 656.06лв.

Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в “СЕМПЕ 2“ ООД чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, иновативни процеси при управлението на човешките ресурси и социални придобивки.
Специфичните цели са:
– да се въведат иновативни практики за по-лесно съвместяване на личен и професионален живот на заетите в “СЕМПЕ 2“ ООД, удължаване на професионалния живот, по-добра вътрешна комуникация;
– да се осигурят лични и колективни предпазни средства, да се повишат компетентностите относно специфични рискове;
– да се осигурят социални придобивки за работещите.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните:
– Създадени по-добри условия за съвместяване на личния и проф. живот на заетите и удължаване на професионалния живот на лицата над 54 години, по-добра вътрешна комуникация;
– Подобрени безопасни и здравословни условия на труд;
– Създадени социални придобивки за заетите;
– Запазена заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 мес. след приключване на проекта.
– осъществени мерки за ресурсна ефективност чрез осигуряване на енерг. ефективност при изпълнението на ремонти и закупуване на енергийноспестяващо оборудване.

www.eufunds.bg
ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.008-0251-C01
ПРОЕКТ: „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД“ ООД”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Вашият коментар