Приключи изпълнението на проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД“


На 31.12.2018г. “СЕМПЕ 2“ ООД успешно приключи изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0251-C01″ ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В рамките на проекта са извършени следните дейности:

1) Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в Семпе 2 ООД;
2) Осигуряване на средства за колективна защита;
3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
4) Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
5) Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за хранене и почивка, и спортни съоръжения;
6) Организация и управление на проекта;
7) Информиране и публичност.

Постигната е общата цел на проекта за подобряване на работната среда в “СЕМПЕ 2“ ООД чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, иновативни процеси при управлението на човешките ресурси и социални придобивки.

Реализирани сa и специфичните цели на проекта:
– въведени са иновативни практики за по-лесно съвместяване на личен и професионален живот на заетите в “СЕМПЕ 2“ ООД, удължаване на професионалния живот, по-добра вътрешна комуникация;
– осигурени лични и колективни предпазни средства, да се повишат компетентностите относно специфични рискове;
– осигурени социални придобивки за работещите.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 391 040.43лв. в т.ч. от Европейски Социален Фонд – до 332 384.37лв. и Национално съфинансиране – до 58 656.06лв.

www.eufunds.bg
ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.008-0251-C01
ПРОЕКТ: „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЕМПЕ 2 ООД“ ООД”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

31
дек.
posted in: Новини

Вашият коментар