Растителна защита от Синджента

Синджента е световен лидер в областта на растителната защита. Един от най важните за това фактори е наличието на широк набор от иновационни продукти. Фирмата влага огромни средства за изследвания и създаване на нови продукти, а също така полага постоянни усилия за усъвършенстване формулациите на съществуващите. На практика наборът от хербициди, фунгициди и инсектициди покрива целият спектър от икономически важни вредители при повечето от отглежданите в България култури.

ХЕРБИЦИДИ
ФУНГИЦИДИ
ИНСЕКТИЦИДИ
Третиране на семена