PIONEER P64LE20

Но­ва вер­сия на PR64А71 повишена толерантност спрямо
хербици­да Ек­спрес® 50 СГ за кон­трол на ши­ро­ко­лис­тни­те
пле­ве­ли, кои­то не мо­гат да бъ­даткон­тро­ли­ра­ни чрез дру­ги ме­то­ди.
Под­ме­ня PR64Е71
Сред­но­къ­сен хиб­рид RM 46
Ве­ге­та­ти­вен пе­риод 114-119 де­на
Височина на растението- средно високо.
Положениена питата- полунаведена
Форма на питата- леко изпъкнала
Здра­ва ко­ре­но­ва сис­те­ма, кое­то го пра­ви с го­ля­ма
ус­той­чи­вост на ко­ре­но­во по­ля­га­не
Ви­со­ки ста­бил­ни до­би­ви на зърно и мас­ло
Мно­го доб­ра су­хоус­той­чи­вост
При­те­жа­ва доб­ра об­ща ус­той­чи­вост на ико­но­ми­чес­ки важ­ни­те
бо­лес­ти при слън­чог­ле­да (ма­на, фо­моп­сис, скле­ро­ти­ня)
Устойчив на всички раси синя китка, които се срещат в страната включително раса „Н”
Устойчив на всички раси мана, които се срещат в страната от група 300 и 700
Пре­по­ръч­ва се за по­ле­та, кои­то имат ра­са Е
Повишена толерантност спрямо хербицида Ек­спрес® 50 СГ
Пре­по­ръ­чи­тел­на гъс­то­та- растения за реколтиране:
5 000 – 5 500 р/дка